Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Antika – Pátá hodina, 30.10

Posted by pitvok on Listopad 4, 2008

a4atom

Obsah hodiny:
Pomocí otázky „Z čeho je složena hmota? (kosmos, hmotný svět)“ jsme se pokoušeli porozumět starověké teorii atomu. Zabývali jsme se její souvislostí s teorií čtyř živlů a s pojmem ARCHÉ (ARCHAI), který byl zásadní pro presokratovskou přírodní filozofii. Atomistickou teorii jsme srovnávali s platónskou teorií základních geometrických útvarů v Timaiovi. Řecké pojetí prapočátků či základní prvků jsme srovnávali s novověkou teorií atomu (chemická hypotéza J. Daltona, modely atomu, kvantová teorie) a s novověkým přístupem k vědění.

Použité texty:
Kosmos a živly, nakl. ISV
Platón, Timáios
Neubauer, Škrdlant, Skrytá pravda země
Titus Lucretius Carrus, O přírodě

Otázky:
1) Co je to živel?
2) Jaký význam měly živly v řeckém náboženství?
3) V jakých kulturách se ještě můžeme setkat s motivem základních živlů?
4) Jaký je význam pojmu ARCHAI?
5) Jak souvisí atomy s myšlenkou věčnosti a nesmrtelnosti?
6) Na jaké tři dimenze rozděluje Platón svět?
7) Proč si někdo myslí, že svět je složen z trojúhelníků?
8) Co může Platón myslet pojmem úměra?
9) Proč začal Heisenberg rozumět Platónovi?
10) Jaký se liší atomistické a novověké dokazování existence atomu?

Úkoly:
1) Informujte se o fyzikálních teoriích atomu!
2) Jak souvisí s teorií živlů čínská Kniha proměn?
3) Jaké jsou hlavní principy kvantové mechaniky?

Texty:

1) Neubauer, Škrdlant, Skrytá pravda země

Živelnost na ničem nezávisí – její živelné projevy nejsou projevy něčeho, nýbrž jen a jen sebe sama. Jejich tělesnost je sama sobě původem i důvodem. Tato svrchovanost svědčí o božské povaze živlů, o jejich posvátnosti. Živly jsou božské, nejsou však bohy. Naopak: nejstarší básníci je označovali jmény bohů a sami bohové užívají živlů ke svému zjevování: živly jim propůjčují podobu, jako znamení jejich přítomnosti…. Olympští bohové přísahají při vodách Styxu. Právě tak v Bibli náleží Božímu Duchu živelná podoba: plamen, van-dech, proud. …

Na rozdíl od světla a blesku nebeských znamení a projevu nebešťanů, je planoucí, žhnoucí, doutnající oheň zjevením božství pozemského. Prométheův dar učinil z lidí důstojné partnery bohů.

Živly nelze vyrábět, ani mít či vlastnit. K jejich zpřítomnění a projevům lze dát toliko podnět, poskytnout příležitost. Právě tak bohy nelze zpřítomnit – vyvolat: pouze k nim volat, zvát je a vyzývat. Ani živly nemožno zapříčinit; o živelné projevy je však možno a nutno se přičinit. Bývalo to posvátným, magickým úkonem.

________________________________________________________________________________

2) Titus Lucretius, O přírodě

Mimoto v původní prvky zas rozkládá každou příroda věc, aniž kterou obrací vniveč.

Kdyby něco snad bylo smrtelné zcela, každá věc by se z očí ztrácela náhle;

žádné síly by nebylo třeba, jež části by jí roztříštit mohla a uvolnit spoje.

Každá věc je však složena z tělísek věčných; dokud nepřijde moc, jež by rozbila ranou

věc či skrz póry v ni vnikla a začla ji leptat, žádnou nenechá příroda znatelně zajít.

Jestliže hmota je smrtelná, měl ji už strávit nesmírný její věk a doba, jež přešla.

Pakli už byly v tom čase a prostoru prošlém prvky, ze kterých svět je sestaven dnešní:

jistojistě jsou nadány nesmrtelností; proto vniveč se nemůže obrátit žádný.

_____________________________________________________________________________________________________

3) Wikipedia – atom theory

V r.1808 provedl John Dalton shrnutí dosavadních experimentů mnoha lidí, které měly uvádět nějaké empirické důkazy o složení hmoty. Všiml si, že destilovaná voda je vždy rozložena na stejné prvky, vodík a kyslík. Podobně bylo možné většinu očištěných látek rozložit na tytéž prvky se stejným hmotnostním poměrem.
„Proto můžeme říct, že poslední částice všech homogenních těles jsou dokonale stejné co do hmotnosti, tvaru, atd. Jinými slovy, každá částice vody je stejná jako všechny ostatní částice vody, každá částice vodíku je stejná jako všechny ostatní částice vodíku, atd.“
Navíc došel Dalton k tomu, že pro každý prvek existuje zvláštní atom, a to za pomoci Lavoisierovi definice prvku jako látky, kterou už nelze rozložit na něco jednoduššího. Dalton tedy tvrdí:
„Chemická analýza a syntéza nemohou jít dále než k oddělení jedněch částic do druhých a k jejich znovusjednocení. Chemicky nelze dosáhnout žádného stvoření nové hmoty, ani zničení hmoty. Zničit nebo stvořit částici vodíku by bylo jako pokusit se vytvořit ve slunečním systému novou planetu nebo zničit některou z existujících. Veškeré změny, kterých je možné dosáhnout záleží v oddělování částic, které jsou ve stavu koheze nebo sloučení, a ve slučování těch, které byly vzájemně vzdálené.“

______________________________________________________________________________________________________

4) Platón, Timáios

31 b-c: Z ohně a země tvořil bůh na počátku těl všehomíra. Ale dva prvky nelze dobře skládati bez třetího, neboť musí býti mezi oběma nějaké spojovací pouto. Z pout pak jest nejlepší to, které nejlépe sjednocuje, sebe a členy poutaně; k tomu účelu se nejlépe hodí úměra
32b“proto tedy položil bůh doprostřed mezi oheň a zemi vodu a vzduch a upravil je vespolek, pokud bylo možno, úměrně … Z těch čtyř prvků byl jeden každý ve své celosti přibrán při budování všehomíra.“

49b-c: Předně, co jsme nyní pojmenovali vodou, vidíme, že na pohled tuhnouc, stává se kameny a zemí, kdežto tatáž látka rozředěním a rozpuštěním mění se v páru a vzduch, rozpálený pak vzduch v oheň, a zase naopak, že oheň zhuštěn a shašen přechází opět v podobu vzduchu, a vzduch, srážeje se a houstna, mění se zase v mrak a mlhu, z těchto pak, když ještě více zhoustnou, řine se voda, z vody pak zase vzniká země a kameny: že tedy tyto látky takto v kruhu přecházejí jedna v druhou. Když tedy jednotlivé tyto živly nikdy se nejeví stálé, jak by mohl někdo bez ostychu pevně rozlišovat, že ta a ta věc jest kterýkoli z nich a ne jiný.“

52 a: Když tomu tak jest, třeba uznati, že jedno jest to, co trvá v neměnném stavu, bez vzniku a bez zkázy, co ani do sebe nepřijímá odjinud něčeho jiného, ani samo nikam nevchází do jiného, neviditelné a též jinak smyslům nepřístupné, to, co tedy náleží do oboru rozumového zkoumání; druhé pak má s oním společné jméno i podobu, jest smysly vníamatelné, vzniklo, jest v ustavičném pohybu, na jednom místě vzniká a hned zase odtamtud mizí, chápáno jest představou na základě počitku; na třetím pak místě jest vždy všeliký prostor, to co zkázy do sebe přijímá a místa poskytuje všemu, cokoli má vznik, samo jest chápáno bez účasti smyslů …

53c-d: Především tedy jest každému jasno, že oheň i země i voda i vzduch jsou tělesa; každý pak druh tělesa má též výšku. A výška předpokládá povrch z plošného prvku; rovinná pak plocha skládá se z trojúhelníků. Všechny trojúhelníky jsou odvozeny ze dvou trojúhelníků, z nichž každý má jeden úhel pravý, druhé dva ostré, ale jeden z nich má na obou stranách přepony po stejné části úhlu pravého, rozděleného rovnými rameny … Tedy tento předpokládejme počátek ohně i ostatních těles …

54 b-c: Jevilo se nám, že všechny ony čtyři živly vznikají nazvájem jeden ze druhého; ale toto jest nesprávné zdání; vznikají totiž z trojúhelníků, o nichž jsme mluvili. Čtyři živly, tři z jednoho, který má strany nerovné, čtvrtý pak sám jediný upraven z trojúhelníka rovnoramenného

________________________________________________________________________________________________________

5) W. Heisenberg, Rozhovory o atomové fyzice

Tvrdilo se tu, že nejmenší částečky hmoty jsou prý tvořeny z pravoúhlých trojúhelníků, které poté, co se spojily po dvou v rovnostranné trojúhelníky, vytvořily pravidelná stereometrická tělesa – krychle, čtyřstěny, osmistěny, dvacetistěny. Tato čtyři tělesa byla pak základními jednotkami čtyř živlů: země, vzduchu, ohně a vody. Takové představy jsem považoval za divoké spekulace, omluvitelné v nejlepším případě nedostatkem informací a znalostí ve starověkém Řecku. Ale hluboce mne znepokojilo, že filosof jako Platón, … upadl do takovýchto spekulací.

Robertova poznámka o Malebranchovi mi objasnila, že zkušenosti o atomech mohou být jen nepřímé a že atomy nejsou pravděpodobně žádné věci. Tohle mínil Platón v Timaiovi, a jen tak byly jeho další spekulace alespoň trochu srozumitelné. I když moderní přírodověda hovoří o formách atomů, pak zde slovo forma může být chápáno jen v nejobecnějším významu jako struktura v prostoru a čase, jako vlastnost symetrie sil, jako možnost vazby na jiné atomy. Názorně se takové struktury nedají ani popsat, už proto ne, že vůbec nepatří do nějak jednoznačně objektivního světa věcí.

Dosud jsme stále věřili staré Demokritově představě, kterou lze popsat větou: „Na počátku byly částice.“ Předpokládalo se, že viditelná hmota je složená z menších jednotek, a když je budeme neustále dělit, přijdeme nakonec k nejmenším jednotkám, které Demokritos nazval atomy a které se nyní nazývají elementárními částicemi, protony nebo elektrony. Ale snad byla celá tato filozofie nesprávná. Snad vůbec neexistovaly žádné nejmenší stavební kameny, které by nešlo dále dělit. Snad se může materie neustále dělit, ale na konci není už vůbec žádná částice, nýbrž se přeměňuje energie v materii a části nejsou menší než to, co je děleno. Ale co bylo potom na počátku? Přírodní zákon, matematika, symetrie? Na počátku byla symetrie. To zní jako Platónova filozofie v Timaiovi.

A proč by měly být tyto jednotky nezničitelné? Můžeme je libovolně navzájem bombardovat vysokými energiemi. Je věrohodné, že vnitřní pevnost prý překračuje každou hranici? Stejně jako stacionární stav atomu, je elementární částice určena svou vlastností symetrie. Stabilita forem je také zodpovědná za existenci a stabilitu elementárních částic. Tyto formy se tvoří neustále znovu, jsou-li zničeny, tak jako atomy chemiků. A je to v tom, že symetrie je zakotvená v samém přírodním zákonu.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: