Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Antická filozofie I

Posted by pitvok on Říjen 26, 2009

1) Četli jsme následující úryvek z dialogu Menón (překl. F. Novotného)

Men. Však není těžké, Sókrate, to povědět. Za prvé, jestliže si přeješ zdatnost muže, je nasnadě, že to je zdatnost muže, býti schopen spravovat věci obce a při té činnosti dělat přátelům dobře, nepřátelům zle, a sám se mít na pozoru, aby se mu nic takového nestalo. Jestliže pak chceš zdatnost ženy, není nesnadné vyložit, že má dobře spravovat dům, opatrujíc věci domácnosti a jsouc poslušna svého muže. A jiná je zdatnost dítěte, děvčete, i hocha, a jiná staršího muže, buď svobodného, nebo otroka. A je přemnoho jiných zdatností, takže nepůsobí nesnáze říci o zdatnosti, co jest; neboť v každém oboru činnosti a v každém věku i ke každému úkonu náleží každému z nás zdatnost a právě tak, myslím, Sókrate, i špatnost.
Sókr. Podobá se Menóne, že mě potkalo jakési velké štěstí, jestliže jsem hledal jen jednu zdatnost, ale nalezl jsem celý roj zdatností u tebe ležící. Avšak, Menóne, abych užil tohoto obratu o rojích, dejme tomu, že bys na mou otázku, co je včela, řekl, že jich je mnoho a rozmanitých; co bys mi odpověděl, kdybych se tě zeptal: „Myslíš snad, že tím jich je mnoho a rozmanitých a vespolek se lišících, že jsou včely? Či se tímto nic neliší, nýbrž něčím jiným, jako na příklad buď krásou nebo velikostí nebo některou jinou z takových vlastností?“ Pověz, co bys odpověděl, kdybys dostal takovou otázku?
Men. Jistě to, že se jakožto včely nic neliší jedna od druhé.
Sókr. Kdybych tedy potom řekl: Nuže, pověz mi právě toto Menóne: Co je podle tvého mínění to, čím se nic neliší, nýbrž všechny jsou totéž?“

Dodatek:

Men. 80a-b
Sókrate, slyšel jsem ještě dříve, než jsem se s tebou setkal, že ty neděláš nic jiného, nežli že sám jsi v nejistotě a způsobuješ, že i ostatní jsou v nejistotě. Také nyní, jak se mi zdá, na mne působíš čáry, kouzly a přímo zaříkáváním, že jsem naplněn nejistotou. A zdá se mi, má-li se udělat nějaký vtip, že jsi docela velmi podoben i zevnějškem i ostatními vlastnostmi tomu širokému rejnoku mořskému. Neboť  ten způsobuje strnutí tomu, kdo se k němu přibližuje a dotýká se ho; také ty, zdá se mi, jsi nyní udělal něco takového mně, neboť já jsem doopravdy strnulý na duši i ústy a nevím, co bych ti odpověděl.  … A zdá se mi, že děláš dobře, že odtud ani neodplouváš ani neodcházíš na cesty; neboť kdybys dělal takové věci jako cizinec v jiné obci, brzy bys byl odveden do vězení jakožto kouzelník.

2) Tento úryvek jsme interpretovali pomocí tohoto postupu: 1) analýza; 2) zobrazení; 3) formulace hlavní myšlenky; 4) otázky. Blíže viz Postup interpretace textu

Zjistili jsme, že text obsahuje tyto hlavní pojmy, témata a postavy: zdatnost, špatnost, zdatnost muže, zdatnost ženy, zdatnost dalších postav, množství, roj, jedno, odlišnost, stejnost, Menón, Sókratés
Zdatnost je český ekvivalent pro ARETE (překládáno také jako ctnost). ARETE patří k základním pojmům antického myšlení a evropské morální filozofie (viz pojednání o etice ctnosti na Stanford Encyclopedia of Philosophy). Pro sókratovsko-platónské myšlení je tázání po ARETE rozhodujícím výchozím i cílovým motivem. Např. ústřední otázku hlavního platónského dialogu „Co je spravedlnost?“ je možné chápat jako hledání ARETE obce, ale u většiny dialogů je zkoumání nějaké formy ARETE hlavním tématem. ARETE nemá přesný český překlad. Není to pouze morální kvalita, jak by vyplývalo ze slova ctnost. Není to ani pouze schopnost v něčem vynikat, jak naznačuje slovo zdatnost. Osobně bych ARETE interpretoval jako schopnost být plné míře a tedy i v rámci těch správných mezí tím, čím jsem. ARETE navrhuji chápat spíše jako úkol či limitu než jako něco, co je popsatelné, definovatelné a jednou provždy určitelné.
Zdatností muže je podle textu: býti schopen spravovat věci obce a při té činnosti dělat přátelům dobře, nepřátelům zle, a sám se mít na pozoru, aby se mu nic takového nestalo . To plně odpovídá klasickému řeckému vymezení politiky jako činnosti svobodných mužů, takto je definována POLIS, totiž jako veřejný prostor, v němž se rozhoduje o otázkách správy obce, války a míru. Takové pojetí politiky úzce souvisí se vznikem a povahou řecké filozofie.
Zdatností ženy je podle textu: dobře spravovat dům, opatrujíc věci domácnosti a jsouc poslušna svého muže. To zase odpovídá řeckému pojetí OIKOS, ekonomiky, jež se odehrává v domácnosti a je záležitostí soukromou, pod vedením paní domu, která může vlastnit pozemky i otroky, nikdy však není oprávněna vstoupit do veřejného života.
ARETE dalších druhů lidí – to je to, co Sókratés nehledá. Jeho zajímá obecné vymezení pojmu ARETE, platné pro všechny jednotlivé případy.
MNOŽSTVÍ – jednotliviny, jednotlivé případy, konkrétní věci a události určitelné pomocí teď a tady; mnohoznalectví nikdy u Řeků nevede k pravé moudrosti; je to pouhá faktografie bez porozumění; výčet jednotlivostí bez přesahujícího pojetí; to, co v tradičně chápaném platonismu patří do říše pouhého mínění, zdání, neskutečnosti, proměnlivosti. Množství v textu symbolizuje roj včel, u nichž nezáleží na tom, kdo je jednotlivá včela, ale co je včela vůbec. Včela jako taková je vždy určena svým místem či svou funkcí v úlu.
JEDNO – to stejné, ve všech případech totožné; co se vždy opakuje a nikdy se nemění; co je stálé ve změně; co přesahuje pouhé jednotlivosti; určení celého druhu (rodu, třídy, skupiny, …), obecný pojem, tvar, idea; to, co všechno spojuje do jednoho celku; to společné; vyšší řád; vyšší rovina obecnosti;

3) Zobrazení a shrnutí

Hlavní téma textu: ARETE
Menón zastává pozici MNOHOSTI a JEDNOTLIVOSTI, a tedy nedokonalého vědění – mínění (DOXA)
Sókratés zastává pozici JEDNOHO a OBECNOSTI, a je hledačem skutečného věděné – EPISTEME
Hlavní myšlenka textu: Je zdatností mnoho nebo jedna jediná?

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: