Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Úvod do filozofie 09/10 – IV – Filozofie a křesťantví

Posted by pitvok on Listopad 9, 2009

1) Úvod

Významnou součástí dějin filozofie stejně jako dějin celé evropské kultury tvoří filozofie křesťanského středověku. Středověk je poměrně dlouhé období, trvající od rozpadu Římské říše přinejmenším do 15. století. Typické je pro něj především to, že evropská kultura se stala skrz naskrz kulturou křesťanskou, křesťanství prostoupilo lidský život ve všech jeho projev od nejobyčejnějších každodenních úkonů, přes organizaci společnosti až po umění a vědu.

Ve středověké filozofii se proto můžeme setkat s různými formami myšlení – s moudrostí evangelií, která je ovlivněná bouřlivými dějinami rozpadající se římské říše; s tzv. patristikou, která je obdobím hledáním a utváření kanonické (ustálené) formy křesťanského náboženského systému; nebo se scholastikou, jež představuje nejracionálnější a nejpropracovanější formu křesťanské filozofie a vědy. Pokaždé je však cílem a smyslem středověké filozofie jedno jediné – hledání boha a cesty k němu.

2) Hellénistické kořeny

Plotínos
Jedno je všemi věcmi a žádou z nich. Je totiž počátkem všech věcí, nikoli však všemi věcmi; všechny věci jsou ovšem oním způsobem jako jejich očátek, protože jako by leží tam, nebo spíše tam ještě nejsou, nýbrž teprve budou. Jak tedy  pocházejí z jednoduchého Jedna, ve kterém se neukazuje žádná rozmanitost? Přece právě proto, že v něm nic nebylo, mohly z něho všechny věci vzejít, a proto, aby jsoucno mohlo být, samo není jsoucnem, nýbrž jeho ploditelem. A to je jakoby prvotní plození: Jedno, završené tím, že nic nehledá, nic nemá a nic nepotřebuje, jako by přeteklo a jeho přeplněnost vytvořila něco od něj odlišného; to, co vzniklo se obrátilo k Jednu a bylo jím naplněno, a hledíc na Jedno, stalo se duchem. Jeho přivrácení k Jednu vytvořilo jsoucno, jeho pohled na ně vytvořil ducha. Protože se tedy k němu přivrátilo, aby hledělo, stalo se zároveň duchem i jsoucnem.

3) Evangelia
Janovo evangélium
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tam je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tímto světlem, ale přišel, aby o tomto světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýžbrž narodil ise z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy.

4) Patristika
Augustin – Confesiones
Pohlédl jsem na jiné věci a shledal, že Tobě vděčí za své bytí a že všechny v Tobě mají svůj konec, ne však jako v nějakém prostoru, nýbrž poněvadž Ty, Všemohoucí, je držíš svou pravdou, jako rukou, jež vše drží, a že všechny jsou pravdivé jen potud, pokud jsou, a nic není nepravdivé, leč když se zdá býti tím, čím není. A viděl jsem, že věci nejen odpovídají svému místu, nýbrž i času, až Ty jediný Věčný nepočal jsi tvořiti po nesčíslných časových obdobích, poněvadž veškerá časová období uplynulá i budoucí by neuplynula a nepřišla, kdybys Ty ustavičně nepůsobil.

Tázal jsem se celého vesmíru na svého Boha a odpověděl mi: „Nejsem Bohem, ale Bůh mne učinil.“ Zdaž tato krása vesmíru nezáří všem, kteří mají zdarvé smysly? Proč tedy ke všem stejně nemluví? Veliká i malá zvířata vidí tu krásu, ale nemohou se otázati, nemajíce rozumu usuzujícího o tom, co mu smysly hlásají. Lidé se ovšem mohou otázati, aby poznali neviditelné vlastnosti Boží od stvoření světa z věcí stvořených. Příroda také neodpovídá  leč tomu, kdo se jí správně táže. V pravdě však mluví všechněm. leč jenom ti jí rozumějí, kteří hlas z venku také uvnitř s pravdou porovnávají. Neboť pravda mně volá: „Tvým Bohem není nebe a země, ani žádné tělo.“ To říká příroda tomu,do má oči k vidění. Hmota zajisté je menší v části než v celku. Již i ty, má duše, jsi lepší, neboť oživuješ hmotné tělo, dáváš mu život, čehož žádné ělo jinému tělu dáti nemůže. Bůh tvůj však jest samým Životem tvého života.

Pane, jak Tě tedy mám hledati? Neboť hledaje Tebe, svého Boha, hledám vlastně život věný. Chci Tě hledati, aby živa byla má duše. Neboť jako mé tělo žije z duše mé, tak má duše žije z Tebe. Jak tedy hledám nyní život věčný? Neboť nebudu ho míti, dokud nezvolám: „Již dosti“ a to tam, kde to řici musím? Jak jej mám hledati? Snad pomocí vzpomínky, jako bych již naň zapomněl a dosud o tom zapomenutí věděl? Nebo jako touhu po něčem neznámém, o čem jsem vůbec nevěděl … Není-li to tentýž blažený život, po němž všichni touží, a není nikoho,jenž by teoužil? Odkud jej znají, že tolik po něm touží? Kde je viděli, že jej tolik milují?

5) Scholastika
Anselm z Canterbury – Fides querens intellectum
Nauč tedy, Pane, můj BOže, nauč mé srdce, kde a jak tě má hledat, kde a jak tě má najít.. Nejsi-li zde, Pane, kde tě mám hledat, když tu nejsi? A jsi-li všude, proč tě nevidím, aškoli jsi i zde? Zajisté přebýváš v nedostupném světle. Ale kde je nedostupné světlo? A jak vstoupím do světla, které je nedostupné? Kdo mě povede a dovede až do něj, abych tě v něm viděl? A podle jakých znaků, podle čeho mám hledat tvou tvář? Nikdy jsem tě neviděl, Pane, můj Bože, nevím, jak vypadáš. Nejvyšší Pane, co si počne tvůj vyhnanec, je-li tak daleko od tebe? Co si počne tvůj sluha, který se trápí láskou k tobě, když je vyvržen tak daleko od tvé tváře? Touží tě spatřit, ale tvoje tvář je příliš vzdálená. Přeje si k tobě přistoupit, avšak tvůj příbytek je nedostupný. Pokouší se tě najít, neví však, kde přebýváš. Snaží se tě hledt, jenže nezná tvoji tvář. Pane, jsi můj Bůh a Pán, ale nikdy jsem tě neviděl. Ty jsi mne stvořil a obnovil, ty jsi mi daroval všechno dobré, co mám,  přece tě dosud neznám. Ba, byl jsem stvořen k tomu, abych tě viděl, ale zatím jsem nikdy neučinil to, k čemu jsem byl stvořen.
Avšak běda mě bídnému, jednomu z ubohých synů Eviných, vzdálených od Boha! A kde jsem se ocitl? Po čem jsem toužil? A čím se nyní soužím? Hledal jsem dobré věci, a hle, zmatení, směřoval jsem k bohu, a uvízl jsem sám v sobě, Ve své samotě jsem toužil po klidném spočinutí, ale ve svém nitru jsem našel jen soužení a bolest.

Tomáš Akvinský – Summa contra Gentiles
Je-li Bůh věčný, je nutné, že není v potenci. Vše to, co má ve své substanci přimísenu potenci, může vzhledem k tomu, co má z potence, nebýt. Co totiž může být, může nebýt. Bůh jako takový však nemůže nebýt, protože je věčný. V Bohu tudíž není potence k bytí.
Dále: Třeba je to, co je někdy v potenci a někdy v aktu časově dříve v potenci než v aktu, přece naprosto uvažováno je akt dříve než potence, protože se potence nepřevádí sama do aktu, nýbrž musí být do něj převedena něčím, co již v aktu je. Vše tudíž, co je nějakým způsobem v potenci, má vůči sobě něco dřívější. Bůh však je první jsoucno a první příčina, jak je patrno z toho, co bylo řečeno výše. Tudíž v sobě nemá žádný příměšek potence
Dále: To, co samo sebou nutně je, nemůže být žádným způsobem možné, protože, co je samo sebou nutné, nemá příčinu. Vše však, co může být, má příčinu, jak bylo výše ukázáno. Bůh však sám sebou nutně je, tudíž není žádným způsobem možný. Tudíž se v jeho podstatě nevyskytuje žádná potence.

OTÁZKY:
1) Proč se právě křesťanství stalo jediným evropským náboženstvím?
2) Měla antická filozofie nějaký vliv na středověké myšlení?
3) Co to jsou evangélia?
4) Jakou cestu k bohu představuje myšlení sv. Augustina?
5) V čem je významný Anselm z Canterbury?
6) Co to byla scholastika?

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: