Školní weblog

  • MENU

  • Reklamy

Antická filozofie ZS 09/10 IX – Parmenidés a Zenón

Posted by pitvok on Prosinec 14, 2009

1) Parmenidés: úryvky z  jeho částečně dochované básnické skladby PERI FYZEÓS (O přírodě)

Koně, kteří mě táhnou, mne donášeli, kamkoli daleko až sahala má touha, kdykoli mne bohyně dovedly a vsadily na cestu mnoha moudrých slov, cestu jež vede vědoucí skrze všechna města – po této cestě jsem byl unášen; po ní mě totiž vozívali chápající koně, táhnouce vůz, a dívky ukazovaly cestu. Náprava v náboji pískala a – jsouc po obou stranách pevně stisknuta okrouhlými koly – sálala žárem pokaždé, když sluneční dcery, přispěchavše vyvézt mne do světla, opustily síně Noci a rukama si shodily závoje z hlav. Stojí tam brána cest Noci a Dne, jež je obkroužena nadpražím a kameným prahem; vzdušná brána sama je vyplněna velkými veřejemi; různící se klíče k nim má Spravedlnost, velmi trestající. Právě ji dívky oslovili jemnými slovy a chytře ji přemluvily, aby pro ně ihned od brány odsunula závoru s kovovou zástrčkou; načež se brána rozevřela, čmž mezi dveřními křídly vznikl široký jícen a břevna, bohatě zdobená bronzem a spojená hřeby a čepy, se opačnými směry otáčely v jamkách. Touto cestou pak přímo skrz bránu, dívky po cestě řídily koně a vůz.
Pak mne bohyně vlídně přijala, vzala do ruky mou pravici a obrátila se ne mne těmito slovy: „Mladíku, jenž ve spojení s nesmrtelnými vozatajkami přijíždíš s koňmi, kteří tě nesou, do našeho domu – buď pozdraven!; neb sudba, jež tě vyslala po této cestě – od lidských stezek vskutku vzdálené – není zlá, nýbrž správná a spravedlivá. Zvíš vše: jak nepohnuté srdce okrouhlé pravdy, tak mínění smrtelníků, jimž schází jakákoli vpravdě přesvědčivá síla – přec, poznáš i to, jak tato mínění všechno přijatelně pokryjí.

Uvedení prvních dvou cest: „Nuže sdělím ti cesty zkoumání, jež jedině se mají myslet: první, jež říká, že (jsoucí) je a že nemůže nebýt. To je cesta pravého Přesvědčení (protože směřuje k pravdě); druhá, jež říká, že (jsoucí) není a že nutně musí nebýt. Tato cesta, říkám ti, je zcela nepoznatelná.  To, co není, bys totiž nepoznal (není to možné) ani bys o tom nemohl mluvit. Neboť totéž je v (k) myšlení a v (k) bytí … Co je k mluvení a k myšlení, musí být, neboť to je k bytí, zatimco to, co není, není.

Rozumem (LOGO) posuzuj ten kontroverzní důkaz, který vyhlašuji.

Teď zbývá povědět jen o jedné cestě; o té že (jsoucí) je. Na této cestě jsou velmi četná znamení toho, že to, co je, je nestvořené a nezničitelné, celé jedinečné, nepohnuté a dokonalé; nebylo ani nikdy nebude, neboť je celé najednou nyní, jedno a souvislé.
Neboť jak pro ně budeš hledat zrození? A já ti nedovolím říct, že vzešlo z nejsoucího; neboť nelze říci či myslet, že není.
Rozhodnutí záleží na tomto: je nebo není – již je však rozhodnuto tak, jak nutno, totiž jednu cestu odložit coby nemyslitelnou a bezejmenou a druhé cestě dovolit být a být pravdivou. Jak by tedy jsoucí mohlo být zničeno? Jak by mohlo vzniknout? … Též není rozdělené, … Nehnuté a … bez začátku a bez ustání

Nebylo totiž, není a nebude nic než to, co je, neb to Osud spoutal být celé a nepohnuté

Nevědomí smrtelníci, dvojhlavá stvoření. Bloudící mysl jim v hrudi řídí bezmoc a oni plynou, hluší a slepí, ve zmatených zástupech, jako zmámení. Myslí si, že být a nebýt je totéž a netotéž – cesta jich všech je zvratná.

Otázky:
Co je pozorouhodného na Parmenidově stylu?
Jak se z hlediska stylu liší předmluva a zbytek textu?
Co mají představovat tyto obrazy z předmluvy:  Cesta Noci a cesta dne, vůz tažený chápajícími koni, Brána, Spravedlnost vlastnící klíče od brány, sluneční dívky?
Jak lze vysvětlit význam výrazu „nepohnuté srdce okrouhlé pravdy“?
V čem spočívá cesta pravdy a v čem cesta nepravdy?
Jaký logický zákon výrokové logiky odpovídá Parmenidovu argumentu?
Jaký je u Parmenida vztah mezi bytím a myšlením?
Proč je Parmenidovo bytí „nestvořené a nezničitelné, celé jedinečné, nepohnuté a dokonalé, …, celé najednou nyní, jedno a souvislé„?

2) Zenónovy paradoxy: paradox letícího šípu a jeho kontext podle Benyovzského (Filosofická propedeutika, I. díl, L. Benyovzsky a kol. nebo Úvod do filozofického myšlení)

Parmenidés přichází s tím, že „bytí“ je problém. Bytí je naléhavost přítomnosti vlastní všemu, co je a umožňující to prožívat právě jako jsoucí – jsoucnost jsoucího. Jako takové je „bytí“ vlastní všemu, co je, a je potud všeobecné. Není také myslitelné, aby „jsoucnost“ náležela něčemu, co není. Nebytí není. Takováto úvaha je zřejmě podle našeho přesvědčení správná, a přesto se v ní skrývá jistý problém. Využijeme k jeho přiblížení tzv. aporií“, jež jsou dílem Parmenidova žáká Zenóna z Eleje. „Aporie“ byly krátké úvahy dokazující nutnost něčeho, co odporuje přesvědčení každodenní zkušenosti a smyslově evidentním faktům. Ta, kterou chceme využít, je známa pod titulem „letící šíp“ a dokazuje, že platí-li Parmenidův předpoklad (se kterým jistě všichni souhlasíme), že „bytí“ je a „nebytí“ není, není možné aby existovalo něco takového jako pohyb, aby existoval například „letící šíp“.

Aporii formulujeme sami: Podle ní není možné, aby šíp vystřelený z luku letěl. Jestliže se totiž v některém časovém okamžiku během svého letu nachází v některém bodu prostoru, pak to znamená, že stojí (v tomto okamžiku – jakkoli krátkém – je v tomto bodě). Má-li letět, nemůže tedy být (stát) v určitém časovém bodě, v určitém bodu prostoru. Vzhledem k tomu pak, že to platí o všech časových a prostorových bodech dráhy jeho letu, má.li šíp letět, pak to znamená, žte je i není. Jak však může „být“ i „nebýt“, jestliže „nebytí“ není. Závěr je jasný: Není  možné, aby šíp letěl, něco takového jako pohyb není možné.

Parmenidés a Zenón z Eleje byli již v antice zváni „zastaviteli celku“: bylo tomu tak proto, že zmíněný problém řešili tím, že „pravdivé bytí“, bytí, jak je vpravdě (ALÉTHEIA), považovali za neměnné a nepohyblivé. V oblasti pravdy nemá pohyb místo. Naproti tomu svět našeho každodenního počínání, smyslový jevový svět určili jako oblast „mínění“, a zde se zajisté s pohybem lze setkat. Rozpor je řešen postulováním dvou sfér světa, sféry „pravdivého bytí“, sféry toho, jak je tomu „vpravdě“ a sféry „míněného“, sféry toho, co je přístupné našemu mínění a každodennímu žití.

Ve světě však známe i pohyby jiného druhu. Rostliny, zvířata a lidé přece prodělávají růst a proměny, které nejsou toho charakteru, že by rostliny a zvířata a lidé byly bez nich tím, čím jsou. Antika tomu říká, že mají duši (PSYCHÉ), jsou bytostně v jistých proměnných způsobech pohyblivé, a kdyby takto pohyblivé nebyly, nebyly by rostlinami, …. Pohyb ve smyslu růstu, vzniku, zániku, proměny není ničím takovým, co náleží něčemu nepodstatně, bez čeho to zůstává tím, čím je, a nelze ho redukovat na přemísťování. Takový pohyb … ve smyslu „věc je tím, čím je potud, pokud jí naleží specifický druh pohybu“, není možno vysvětlit z představy atomů a prázdna.

Parmenidés přichází s ideou bytí. Parmenidovo bytí, naléhavost přítomnosti je jedno, tzn. je všeobecné. Představa všeobecnosti zůstává ve filosofii zachována až do XX. století, ne problém bytí však není žádnou odpovědí definitivní.  Ihned po uchopení identity „TO ON = TO HEN“ – vzniká problém: Jakého typu je všeobecnost bytí? Co je bytí jako všeobecné?

Otázky:
Jaké další aporie připisované Zenónovi z Eleje známe?
Co znamená výraz „zastavitelé celku“?
Kdo může být mezi řeckými filozofy označen za přímý opak eleatů?
Proč je v celém řeckém myšlení téma pohybu (v širokém výše uvedém smyslu) problematické?
Jaký je smysl Zenónovy aporie letícího šípu, když ji konfrontujeme s naší každodenní zkušeností pohybu a změny?
Co mají společného Parmenidés a Platón?

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s

 
%d bloggers like this: