Školní weblog

Curriculum

Vít Pokorný, *1974 v Litoměřicích, ženatý, otec dvou dcer, bytem v České Lípě

Vzdělání:
Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích
Základy humanitní vzdělanosti na PF UJEP v Ústí nad Labem
Jednooborová filozofie na ÚFAR FF UK
Doplňkové pedagogické studium CCV PF UJEP
doktorské studium na FHS UK, obor Integrální studia člověka – obecná antropologie (od 2010)

jazyky: angličtina, němčina

Působení ve školství:
ZHV PF UJEP – vedení kurzů Úvod do filozofie a Existenciální filozofie, 2002
Gymnázium Česká Lípa – 2004/2008 – Dějepis / Základy společenských věd
KPF FF UJEP:
ak. rok 2008/2009 – Seminář k antické filozofii, Úvod do filozofie, Nová filozofie přírody, Německá filozofie
ak. rok 2009/2010 – Antická filozofie, Úvod do filozofie, Německá filozofie, Problémy technologického věku, Filozofie 20. století
ak.rok 2010/2011 – Antická filozofie, Úvod do filozofie, Dějiny filozofie I., Filozofická antropologie, Filozofie výchovy

Vědecká činnost (práce, publikace, konference, etc.):

Práce:
bakalářská práce: Neshodné křížení – kritika Husserlovy fenomenologie a interpratece pojmu chiasma u Merleau-Pontyho
diplomová práce: Nestabilní myšlení – pokus o vymezení pojmu myšlení, které lze charakterizovat také jako myšlení noir, soudnost, vnímající myšlení, hyperdialektiku, chutnající myšlení, reagující myšlení, mimovolné myšlení, myšlení sítí, myšlení hranice. (vedoucí práce M. Petříček, oponent J. Fiala)

Publikace:
Myšlení jako samoregulace chování, in Piknik u cesty – filosofická zastavení, PF UJEP 2002
Veřejné? prostory?, in ERGO – Veřejný prostor, PF UJEP 2002
Terry Gilliam, in Cinepur, roč. 10, č. 19
Rychlost pohybu, rychlost času, in Cinepur, roč. 10, č. 18
Tělo jako součást technosféry, Filosofický časopis, 2011/1

Překlady:
Přednášky ke Kantově politické filozofii, H. Arendt, Oikoymenh (spolu s M. Ritterem)

Konference:
Veřejný prostor, UJEP, 2002 – příspěvek Veřejné? Prostory?
Ladislav Klíma – fikce a skutečnost, UJEP 2008 – příspěvek Myšlení L. Klímy z hlediska psychedelické filozofie
Pirate.Con 2010, Ústí nad Labem – Mikropolitika hackingu
Breaking Convention, University of Kent 2011 – příspěvek Phenomenological Biosemiotics of Altered States of Consciousness
Konference o Africe v rámci Afrického týdne 2011 na Univerzitě v Opavě – příspěvek Bwiti a Santa Daime: interkulturní srovnání
Teorie vs. Empirie: mezinárodní studentská konference Antropowebu, FF ZU Plzeň; příspěvek Zkušenost a její popis v rámci antropologie vědomí.

Recenze:
H. Tippelt, Narcistická kočka a sadistický pavouk
J. Civín/J. Chavalka, Moderní čtení světa

Teoretické zaměření:
Fenomenologie – fenomenologická a postfenomenologická metodologie, fenomenologie vnímání a tělesnosti
Postmoderní myšlení – myšlení mimo principy identity, duality, lineární kauzality, determinismu a binární logiky. Hledání multidisciplinární metodologie. Dekonstrukce, obrat k jazyku, holismus.
Novověké myšlení – geneze paradigmat industriální civilizace v průběhu novověku
Filozofie vědy – kritika newtonovsko-karteziánského paradigmatu a hledání alternativ
Ekologické myšlení – pohledy na krizi současné civilizace, lidský vztah k přírodě a životu, etické otázky pokroku a blahobytu, současné teorie živého
Filozofie techniky – Co je to technika? Jaké je místo techniky v lidské kultuře? Jaký je vztah mezi technologickou civilizací a přírodou? Co je to technosféra
Archaické myšlení – zkoumání náboženského, mýtotvorného a magického myšlení a zkušeností s ním souvisejících
Antická filozofie – mapování řeckých základů evropské racionality z hlediska soupeření mýtu a logu a z hlediska mísení diskurzů; nesubstanční poetická ontologie hérakleitovského typu, živlové myšlení, helénismus
Biosémiotika – nový vědní obor propojující sémiotiku jako vědu o významu a biologii jako vědu o životě
Antropologie vědomí – vznik a vývoj vědomí, vědomí a kultura, biologické souvislosti vědomí

Reklamy
 
%d bloggers like this: