Školní weblog

Filozofie výchovy

Obsah kurzu:
Náplní kurzu bude kritická reflexe pojmu výchova. Osvojíme si kritický přístup, který má dvě hlavní roviny – schopnost racionálně užívat pojmy a schopnost myslet situaci výchovy v celku současné lidské zkušenosti. Budeme se tedy ptát, co vlastně výchova znamená vzhledem k naší civilizační situaci a vzhledem k postavení lidské civilizace v rámci celku světa. Vyjdeme z kritického posouzení stavu našeho výchovně-vzdělávacího systému a budeme hledat vysvětlení kulturní povahy výchovy. Své představy o výchově budeme  konfrontovat nejen s její kulturní funkcí, ale také s funkcí učení u jiných živočišných druhů. Smyslem kurzu je promyšlení pojmu výchovy tak, aby se mohl stát vodítkem pro naše budoucí pedagogické jednání.

Hlavní cíle:
Vlastní definice výchovy
Schopnost písemně vyjádřit své porozumění vztahu výchovy a světa (společnosti, kultury, civilizace, osobnosti)
Schopnost v diskusi obhájit vlastní stanovisko k problému
Schopnost kriticky popsat a promyslet naši dnešní výchovně-vzdělávací situaci

Obsah jednotlivých hodin:
– Úvod, organizace kurzu, vysvětlení východisek, konfrontace našich zkušeností s výchovou a vzděláváním
Filozofický přístup k výchově
Pojem výchovy
Biologická funkce učení
Změna paradigmatu ve výchově.
Výchova v elektronickém věku
Školská reforma a RVP
– Popis a analýza současného výchovně-vzdělávacího systému II.
– Kritické myšlení ve výchově

Forma atestu: písemná esej (odborná úvaha) na zadané téma

Texty k rozboru:
1) Arendtová H., Krize výchovy I.
2) Arendtová H., Krize výchovy II.
3) Kratochvíl Z., Výchova
4) Pelcová, Výchova u M. Bubera
5) Pelcová, Výchova u M. Shellera
6) Sokol J., Výchova (slov. heslo z Malá filosofie člověka)

Doporučená literatura a další zdroje:
Brezinka, W. Filozofické základy výchovy. Praha, 1996.
Hejna, D. Základy filosofické antropologie a filosofie výchovy. Ústí nad Labem, 2007.
Pelcová, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000.
Palouš, R. Čas výchovy. Praha, 1992.
Stark, S. – Demjančuk, N. – Demjančuková, D. Kapitoly z filosofie výchovy. Dobrá Voda u Pelhřimova, 2003.
Palouš, R. Čas výchovy. Praha, 1992.
Pelcová, N. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha, 2000.
Kučerová, S. Úvod do pedagogické antropologie a axiologie. Brno, 1994.
Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha, 1995.
J. Patočka, Filosofie výchovy. Praha: PedF UK 1997
J. Michálek, Topologie výchovy: místo výchovy v životě člověka. Praha: Oikoymenh, 1996
R. Palouš, K filosofii výchovy: východiska fundamentální agogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991
N. Pelcová, Vzorce lidství: filosofie o člověku a výchově. Praha 2001
Z. Pinc, Fragmenty k filosofii výchovy: eseje a promluvy z let 1992-1998. Praha: OIKOYMENH, 1999
M. Prokešová, Filosofie výchovy. Ostrava: PdF OU, 2004
Illich Ivan, Odškolnění společnosti, SLON, Praha 2001

http://www.czp.cuni.cz/filv/phprs/index.php – Filozofie výchovy
http://userweb.pedf.cuni.cz/~paideia/index.php?pg=1 – časopis PAIDEIA
http://freireproject.org/content/critical-pedagogy-tv
http://plato.stanford.edu/entries/education-philosophy/

Reklamy
 
%d bloggers like this: